Szkoła

Historia

Historia Zawodowego Szkolnictwa Specjalnego w Rybniku sięga lat siedemdziesiątych XX w., kiedy podjęto starania umożliwiające kształcenie zawodowe młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na przestrzeni lat ten typ szkolnictwa przechodził liczne zmiany. Placówka funkcjonująca w Rybniku od drugiej połowy lat 80 pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, była pierwszą (i przez wiele lat jedyną) szkołą tego typu w regionie. Szkoła parokrotnie zmieniała nazwę oraz lokalizację. Od 2011 roku placówka ma swoją siedzibę w przy ul. Małachowskiego 145 i funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół nr 6. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Branżowa I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Oferta placówki

Szkoła Branżowa I Stopnia umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie pracownika wykwalifikowanego lub czeladnika. Oferta adresowana jest do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz do młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami ruchu, wzroku, słuchu, do młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i dysjunkcjami sprzężonymi.

Liceum Ogólnokształcące przeznaczone jest dla młodzieży niepełnosprawnej w normie intelektualnej. Przyjmujemy do niego absolwentów gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z normą intelektualną. Jest to liceum dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, słuchu, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i ze sprzężeniami. Dla uczniów z autyzmem lub ze spektrum autyzmu oferujemy klasy 2-4 osobowe.

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowuje młodzież do samodzielnego i aktywnego dorosłego życia, w tym podejmowania pracy. Ponadto placówka w ramach programu „Moja pierwsza praca” proponuje kształcenie w obszarach takich jak ogrodnictwo, stolarstwo, malowanie-tapetowanie, rękodzielnictwo, kucharstwo, krawiectwo, prace biurowe i porządkowe oraz – nowość – elementy poligrafii.

Co nas wyróżnia?

Szkoła jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Posiada podjazd oraz windę. Przeszła w ostatnim czasie gruntowną termomodernizację. Placówka wspomaga rozwój swoich wychowanków wyrównując zaburzenia i deficyty poprzez bezpłatne terapie. Szkoła oferuje terapię ruchową, gimnastykę korekcyjną, muzykoterapię, hipoterapię i dogoterapię, arteterapię z zajęciami w pracowni ceramiki, terapię logopedyczną, biofeedback, metodą Tomatisa, Metoda Warnkego, Integracji Sensorycznej, a także zajęcia usprawniające metodą Weroniki Sherborne, pobudzanie zmysłów w Sali Doświadczeń Świata czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zespół Szkół nr 6 przygotowuje uczniów do wejścia w dojrzałość na miarę ich możliwości poprzez ćwiczenie umiejętności społecznych. Naszym wyróżnikiem jest ponad to profesjonalna kadra, która chętnie podnosi swoje kwalifikacje i stale poszukuje najlepszych metod oddziaływań. Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji dbają nie tylko o rozwój każdego ucznia, ale także troszczą się o dobry wizerunek całej szkoły.

Dlaczego warto nas wybrać?

W Zespole aktualnie kształci się blisko 130 uczniów. Szkoła stwarza swoim wychowankom dobre warunki do nauki, a także do rozwoju pasji i zainteresowań. Placówka zapewnia młodzieży bezpłatną naukę w przyjaznym środowisku, w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Do dyspozycji uczniów są nowocześnie wyposażone pracownie: multimedialna, komputerowa, ceramiczna, krawiecka oraz kucharska, a kształcenie odbywa się w małych zespołach klasowych. W ofercie dla młodzieży znajdują się atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych, konsultacje oraz zajęcia ze specjalistami, w tym z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz doradcą zawodowym. Zespół Szkół nr 6 od lat aktywnie uczestniczy w realizacji miejskich i europejskich projektów edukacyjnych. Dzięki programom Leonardo da Vinci, Comenius czy Erasmus plus uczniowie biorą udział w międzynarodowych wymianach. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym młodzież uczestniczy w interesujących przedsięwzięciach, w tym w wyjazdach zagranicznych. Zdobywa dzięki temu nowe doświadczenia i rozwija swoje kompetencje językowe. Warto dodać, że placówka dysponuje nowym busem i tym samym zapewnia uczniom transport pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą. Uczniowie wraz z nauczycielami aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Szkoła bierze udział w Targach Edukacji oraz wielu innych imprezach o charakterze kulturalnym czy sportowym. Jest m.in. organizatorem Międzynarodowej Olimpiady Integracyjnej. Jest to jednak przede wszystkim miejsce przyjazne uczniom, gdzie młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale także znakomicie się bawią.

Stowarzyszenie „DLA DOBRA”

Od lat na terenie placówki działa Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku „DLA DOBRA”. Stowarzyszenie, będąc organizacją pożytku publicznego, wspiera działalność dydaktyczną, wychowawczą oraz oświatową Zespołu Szkół nr 6. Propaguje zdrowy styl życia, wspiera osoby z dysfunkcjami w codziennym funkcjonowaniu oraz służy pomocą ich rodzinom.

Nie samą nauką uczeń żyje

Uczniowie nie mają czasu na nudę. Młodzież poza pracowniami ma do dyspozycji świetlicę, bibliotekę i czytelnię. Uczniowie mają okazję rozwijać swoje pasje i zainteresowania artystyczne, w tym w ramach zajęć sportowych, tanecznych, teatralnych, muzycznych czy fotograficznych.

Dysponując pokaźnych rozmiarów nowoczesnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, salą gimnastyczną oraz siłownią, szkoła dba o rozwój tężyzny fizycznej. Jak wiadomo, szkoła to nie tylko nauka czy zdobywanie wiedzy, ale także spotkania integracyjne, w tym o randze międzynarodowej. ZS nr 6 wspólnie z działającym przy szkole Stowarzyszeniem „DLA DOBRA” organizuje Międzynarodową Olimpiadę Integracyjną. Rozgrywkom sportowym z udziałem szkół zagranicznych towarzyszy konkurs kibica. Na krytej pływalni MOSiR w Rybniku-Boguszowicach odbywają się zawody pływackie. Placówka organizuje ponadto festyny, wigilię szkolną, jasełka, dyskoteki, zabawy karnawałowe czy wycieczki szkolne. Zespół Szkół nr 6 w swoim obejściu dysponuje nowoczesnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią placem zabaw oraz terenem pod uprawę kwiatów i warzyw. W tych ogródkach prowadzi się zajęcia praktyczne. Ponadto szkoła posiada także ogródek relaksacyjny, gdzie często, zwłaszcza wiosną, odbywają się zajęcia w plenerze. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, dzięki czemu rodzice mają bezpośredni dostęp do ocen dziecka. Bieżące wydarzenia z życia szkoły można znaleźć na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym placówki.