Drukarz – zawód z przyszłością

Tytuł projektu: „Drukarz –  zawód z przyszłością”

Wnioskodawca – lider projektu: Rybnik – miasto na prawach powiatu, ul. B. Chrobrego 2
Podmiot realizujący projekt: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, ul. Małachowskiego 145

Okres realizacji projektu: 2021.01.31 – 2021.08.31

Wydatki kwalifikowane :  383 237,50 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 364 075,62zł

Wkład UE 325 751,87zł tj. 85%

Nowe wyzwanie projektowe, jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dwuletni projekt zatytułowany „Drukarz – zawód z przyszłością” wartości blisko 400 tysięcy złotych przewiduje wydatkowanie środków na zakup sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego we współczesnej poligrafii.

Celem głównym projektu jest realizacja od 31.01.2021 do 31.08.2021 w okresie 24 miesięcy programu rozwojowego w ZS6 w Rybniku obejmując 55ucz BS1S i SSPdP, systemem doradztwa zawodowego, kwalifikacyjnych form wsparcia, zindywidualizowanych i stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby młodzieży i oczekiwania regionalnych przedsiębiorców, staży zawodowych mających na celu skorelowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Działania projektu wsparte będą także poprzez proces kształcenia nauczycieli w kierunkach adekwatnych do potrzeb uczniów oraz doposażenie placówki oświatowej o zawodowym profilu kształcenia w materiały do zajęć i pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego kształcenia i transparentnego funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.  Realizacja wspomnianego projektu jest konsekwencją prowadzenia w placówce zajęć z przedmiotu drukarz. Szkoła posiada już drukarki 3 D wykorzystywane w trakcie zajęć z młodzieżą. Teraz oferta edukacyjna zostanie poszerzona o elementy poligrafii i obróbki zdjęć i materiałów w programach graficznych.