Formularze zgłoszeniowe do pobrania

Formularze zgłoszeniowe w ramach projektu pt. „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Formularz dla uczniów

Formularz dla nauczycieli

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE