Program Aktywna Tablica – edycja 2021

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu jest realizowany przez cele szczegółowe:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu Aktywna Tablica we wrześniu 2021. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przystąpiono do realizacji programu.
Podjęte działania:
– dzięki wsparciu finansowemu zakupiono monitor interaktywny oraz kamerę i laptop wraz z oprogramowaniem
– przeprowadzono szkolenie techniczne nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania realizowanych przez dostawców
– w ramach realizacji programu podjęto działania dotyczące wdrożenia stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania polegające na:
– wyznaczeniu szkolnego e – koordynatora działań Aktywna Tablica 2021
do wspierania dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej
– powołaniu nauczycielskiego zespołu samokształceniowego w celu
zorganizowania pracy szkoły z wykorzystaniem technologii informacyjno –
komunikacyjnej

 • wdrożenie działań szkolnego e – koordynatora Aktywna Tablica 2021 poprzez reprezentowanie szkoły w spotkaniach sieci szkół uczestniczących w programie oraz przygotowanie wymaganej w projekcie dokumentacji
 • wdrożenie działań zespołu samokształceniowego, do którego zadań należy:
 • uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach z zakresu stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w nauczaniu
 • zorganizowanie w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli
 • co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu
 • dzielenie się rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez
 • udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności
 • opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych w wykorzystaniem TIK lekcji otwartych
 • udostępnianie przykładów dobrych praktyk (dzielenie się materiałami
 • i scenariuszami lekcji)
 • Udział w programie pomaga rozwijać szkolną infrastrukturę oraz kompetencje
 • uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno -komunikacyjnej, aby tworzyć warunki lepszej edukacji. Dzięki programowi
 • rozwijamy współpracę, wymieniamy doświadczenia i informacje pomiędzy szkołami i nauczycielami.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html