IX Liceum Ogólnokształcące

Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej w normie intelektualnej

Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmujemy absolwentów klas VIII szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z normą intelektualną.

Jest to liceum dla uczniów z niepełnosprawnością:

 •     ruchową,
 •     wzroku,
 •     słuchu,
 •     spektrum autyzmu,
 •     ze sprzężeniami.

Dla uczniów z autyzmem lub ze spektrum autyzmu oferujemy klasy 2 – 4 osobowe.

Profil rozszerzony dotyczy następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, geografia.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane)
 • świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o egzaminie ósmoklasisty
 • karta zdrowia ucznia
 • 3 zdjęcia
 • opinia wychowawcy
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej