Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia kształci młodzież z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • normą intelektualną,
 • dysfunkcjami: wzroku, słuchu, ruchu, sprzężonymi, autyzm.

Szkoła umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie pracownika wykwalifikowanego lub czeladnika. Oferujemy przyszłym uczniom kierunki kształcenia, które zapewniają lepszy start na rynku pracy.

Kierunki kształcenia:

 • kucharz
 • drukarz offsetowy

Dla uczniów ze spektrum autyzmu oferujemy klasy maksymalnie czteroosobowe.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane)
 • świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o egzaminie ósmoklasisty
 • karta zdrowia ucznia
 • 3 zdjęcia
 • opinia wychowawcy
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej