Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przygotowujemy uczniów do:

 • samodzielnego i aktywnego dorosłego życia,
 • podejmowania pracy.

Proponujemy kształcenie „Moja pierwsza praca”  w obszarach:

ogrodnictwo, stolarstwo, kucharstwo, krawiectwo, rękodzielnictwo, prace biurowe i porządkowe, elementy poligrafii.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane)
 • świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o egzaminie ósmoklasisty
 • karta zdrowia ucznia
 • 3 zdjęcia
 • opinia wychowawcy
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej