Gimnastyka korekcyjna

Do głównych zadań gimnastyki korekcyjnej zalicza się:

 • opanowanie umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych i globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych;
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
 • uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia,
 • stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu we wszystkich stawach,
 • zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
 • poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Zadania dydaktyczne:

 • pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego,
 • osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych,
 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
 • poznawanie gier i zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych,
 • zaznajomienie rodziców z przyczynami i skutkami występowania wad postawy,
 • opracowanie zestawów ćwiczeń ze wskazaniami i przeciwwskazaniami dotyczącymi poszczególnych wad postawy,

Zadania wychowawcze:

 • kształtowanie potrzeby samokontroli,
 • świadome uczestnictwo w zajęciach,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych,
 • samokontrola,
 • czynny wypoczynek na œświeżym powietrzu,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego,
 • higiena osobista,
 • współpraca w grupach i ze współćwiczącym,
 • higieniczny tryb życia,
 • samoocena własnej postawy ciała.

Ogólne założenia gimnastyki korekcyjnej

1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.
a) dokładne poznanie dziecka
-stan zdrowia, konsultacje z pielęgniarką,
-odchylenia w postawie,
-próby sprawności.
b) nauka korygowania błędów postawy z uwzględnieniem indywidualizacji
-nauka przyjmowania pozycji wyjściowych,
-kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy w miejscu i ruchu,
-rozluźnianie i zwiększanie ruchomości w stawach z równoczesnym wzmacnianiem odcinkowym,
-stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń,
-nauka prawidłowego pogłębionego oddechu,
-nauka ćwiczeń domowych.
c) kontrola umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy oraz stopniowe opanowanie poznawanych ćwiczeń.
2. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy.
a) zwiększanie intensywności ćwiczeń (obciążanie, oporowanie, przyspieszanie tempa) przy bezwzględnym egzekwowaniu prawidłowej postawy
b) wyrabianie wytrzymałości siłowej mięśni posturalnych przez zwiększanie liczby powtórzeń i skracanie przerw między ćwiczeniami
c) stałe egzekwowanie prawidłowej postawy we wszystkich pozycjach w czasie ćwiczeń oraz w różnych sytuacjach, w jakich się dziecko znalazło
d) stosowanie w szerszym zakresie indywidualizacji

Całokształt procesu korekcyjnego będzie dostosowany do psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu ucznia.