Muzykoterapia

Wszelkiego rodzaju twórczość artystyczna – plastyczna, literacka, muzyczna daje nam okazję do przeżycia radości szczególnego rodzaju. Ułatwia wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwykły sposób. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Jest też po prostu przyjemnością, relaksem, zabawą.

W przypadku osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla których wyrażanie słowami przeżyć i doznań jest niezwykle trudne, możliwość wypowiedzenia się w innej formie jest niezwykle ważna i potrzebna. Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest: utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności, umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów.

Zajęcia muzyczne mają na celu: kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności muzycznych , rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości, osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów, kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego, rozwijane kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Realizacja wymienionych celów pozwoli na przygotowanie ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym do lepszego radzenia sobie w życiu, na ukształtowanie człowieka kreatywnego, który będzie mógł się odnaleźć w przyszłej rzeczywistości. Zajęcia muzyczne realizowane są poprzez słuchanie muzyki, działania muzyczno-ruchowe, śpiew, grę na instrumentach muzycznych oraz występy artystyczne na terenie szkoły i poza nią.