Wyprawka szkolna 2015

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
Pomoc kierowana jest do młodzieży:
– gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,
– szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych,
–  szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
bez kryterium dochodowego, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. – Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.     

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice do rozliczenia wydatków poniesionych za zakup podręczników mają prawo złożyć fakturę VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.
Kwoty dofinansowania
Gimnazjum – w stopniu lekkim – do kwoty 350 zł
– w stopniu umiarkowanym i znacznym – do kwoty 192,50zł
– Szkoła ponadgimnazjalna:
Szkoła Przysposabiająca do Pracy – do kwoty 225zł
Zasadnicza Szkołą Zawodowa –  do kwoty 390 zł

Nasi w gronie najlepszych

Śpieszymy poinformować, iż w gronie tegorocznych stypendystów na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 6 znaleźli się Anna Skowronek oraz Kamil Orzechowski. Uczniowie wyróżniają się nie tylko sposobem bycia, ale także dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem.

Rybnickiego Prymusa z rąk zastępcy prezydenta miasta Rybnika Wojciecha Świerkosza otrzymali: Andrzej Motyka, Dawid Orlof, Maciej Kawczyński, Marcin Bolibrzuch, Patryk Kostur oraz Tomasz Stępnik. W bieżącym roku 161 uczniów otrzymało tytuł Rybnickiego Prymusa zaś stypendia prezydenta miasta Rybnika otrzymało 58 uczniów. Serdecznie gratulujemy i życzymy uczniom udanych wakacji.

 

 

 

EKO tratwy na zalewie

Po dokonaniu odprawy i omówieniu zasad sportowej rywalizacji, dokonano oficjalnego nadania nazw poszczególnym tratwom. Drogą wcześniejszych biegów eliminacyjnych wyłoniono 4 najlepsze drużyny. Po zaciętej rywalizacji utrzymanej w duch fair play rywalizację na wodzie wygrała drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku. Drużyna Zespołu Szkół nr 6 bardzo ambitnie walczyła w finale jednak ostatecznie zajęła 4 miejsce. Po zakończonych zawodach przeprowadzono rywalizację w zagniataniu butelek po tratwach. Tę konkurencję wygrali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego. Gratulujemy uczniom pomysłowości w konstruowaniu tratw i dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery. Liczymy na kolejne spotkanie w roku przyszłym.
 

Nasi uczniowie na Igrzyskach LA

Młodzi sportowcy rywalizowali 11 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w konkurencjach technicznych oraz oraz biegach 100m K/M, 300m K/M, 600m K/1000m M, skok w dal K/M, pchnięcie kulą K/M. Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 uczestniczyli głównie w konkurencjach biegowych i plasowali się mniej więcej w połowie stawki. Oczywiście biegano na czas ale równie ważny dla naszych uczniów był już sam udział w sportowym współzawodnictwie. Młodzieży a zwłaszcza naszym uczniom gratulujemy sportowej postawy i życzymy wielu sukcesów.