Olimpiada w duchu fair play

Drużyny piłkarskie z Czech, Słowacji oraz Polski uczestniczył w II Międzynarodowej Olimpiadzie Integracyjnej Rybnik 2013 zorganizowanej w piątek 13 września na boisku klubu sportowego „Górnik” w Rybniku-Boguszowicach. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Miasto Rybnik zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków „Dla Dobra”, klub sportowy „Górnik” oraz Zespól Szkół nr 6.

Jak na zawody tej rangi przystało ceremonię otwarcia z udziałem zastępcy prezydenta miasta Joanny Kryszczyszyn uświetnił występ orkiestry KWK Jankowice.  Zamiast znicza olimpijskiego w niebo poszybowały gołębie. Zawody przebiegały w duchu sportowej rywalizacji fair play. Piłkarzy do walki zagrzewała publiczność, która uczestniczyła w konkursie kibica. Oceniano m.in. stroje, rekwizyty, piosenki czy okrzyki. Wszyscy kibice wypadli znakomicie jednak pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Sp nr 16 z Rybnika. Sportowe współzawodnictwo na boisku wygrała drużyna ze Stowarzyszenia „Klub 17 tka”, przed drużyną ze Słowacji. Trzecie miejsce po szalenie emocjonującym meczy zajęli reprezentanci gospodarzy tj. uczniowie z Zespołu Szkół nr 6. O miejscu na podium zadecydowały rzuty karne, w których rybniczanie pokonali drużynę ze Szkoły Zawodowej z Hlucina z Czech. Zarówno drużyny jak i kibice otrzymali pamiątkowe dyplomy, sprzęt sportowy oraz upominki z Miasta Rybnika. Uczestnicy sportowego święta zostali zaproszeni przez organizatorów na poczęstunek. Mimo kapryśnej tego dnia aury Olimpiadzie towarzyszyła radosna atmosfera znakomitej zabawy.  Zawodom towarzyszyło stoisko z pracami uczniów Zespołu Szkół nr 6, na którym można było zasięgnąć dodatkowych informacji o kierunkach kształcenia. Olimpiadę licznie relacjonowali dziennikarze lokalnych mediów. Korzystając z okazji pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim za wsparcie rzeczowe i finansowe przy organizacji tej ważnej dla lokalnego środowiska imprezy integracyjnej. Dziękujemy również wszystkim bez wyjątku, którzy przyczynili do sprawnego przeprowadzenia Olimpiady. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zapraszamy do galerii.

Stoisko Zespołu Szkół nr 6 na dożynkach parafialnych

Ogród Farski przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Boguszowicach  był miejscem gdzie w minioną niedzielę 8 września odbyły się dożynki parafialne. Wspólne świętowanie zainaugurował barwny korowód oraz msza święta odprawiona w miejscowym kościele.

 

W godzinach południowych na terenie parafii zorganizowano  festyn dożynkowy. Frekwencja i pogoda dopisały. Z myślą o uczestnikach przygotowano sporo atrakcji. Można było podziwiać występy artystyczne, były dmuchańce, stoiska gastronomiczne serwujące przekąski i napoje oraz stanowiska na których można było nabyć m.in. wyroby rękodzieła artystycznego. Na dożynkach zaprezentowało się także Stowarzyszenie „DLA DOBRA” działające przy Zespole Szkół nr 6. Ręcznie wykonana biżuteria, witraże, pyszne ciasta czy elementy ceramiczne cieszyły się sporym zainteresowaniem. Przy okazji dziękujemy księdzu proboszczowi za zaproszenie do udziału w parafialnym święcie plonów zaś odwiedzającym za zainteresowanie.

Zapraszamy do galerii.

 

Po wakacjach pora na naukę

W poniedziałek 2 września po 2 miesiącach wakacji uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku rozpoczęli kolejny rok szkolny. Pierwsze po wakacjach spotkanie zainaugurowała msza święta odprawiona w szkolnej sali gimnastycznej przez proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach-Starych ks. Krzysztofa Błotko. Po nabożeństwie biorących udział w uroczystej inauguracji powitała dyrektor placówki Grażyna Adamczyk.

Szczególnie serdecznie powitała uczniów klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają edukację w placówce. Aktualnie w Zespole Szkół nr 6 kształci się 114 uczniów z czego 35 to uczniowie klas pierwszych. W trakcie spotkania poruszano sprawy porządkowo-organizacyjne. Była mowa m.in. o zamiennym obuwiu, o możliwości skorzystania ze szkolnego busa, który dowozi młodzież na zajęcia czy szkolnych obiadów.

 

Dyrektor szkoły ogłosiła konkurs frekwencji. Co miesiąc będą publikowane wyniki. Zwycięzca otrzyma w nagrodę ufundowany przez szkołę kurs prawa jazdy. U progu nowego roku szkolnego dyrektor placówki życzyła uczniom dobrych wyników w nauce zaś nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy. Na zakończenie zaprosiła rodziców na spotkanie, które odbędzie się w szkole 10 września o godzin 16.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2013/2014

Stypendium jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych w Rybniku;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:

– dochód od 0 zł do 130,00 zł – stypendium w wys. 106,00 zł/m-c;

– dochód od 130,01 zł do 456,00 zł – stypendium w wys. 84,80 zł/m-c.

Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz brak możliwości określenia wysokości dotacji z budżetu państwa na 2014 r., stypendium szkolne w roku szkolnym 2013/2014 będzie przyznane na 4 miesiące za okres od 1 września do 31 grudnia 2013 r.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:
1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2013 r.
2. internet oraz bilety autobusowe – od września do grudnia 2013 r.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie;
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
5. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
6. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
8. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
9. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
10. informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej – osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2012 r. (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie), w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu.