Wyprawka 2016

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

Gimnazjum – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim – 350 zł

Gimnazjum – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu – 225 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 390 zł

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 225zł

 
Wniosek do pobrania

Wycieczka do Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku

Mieliśmy okazję obserwacji procesu produkcji i pielęgnacji roślin na potrzeby Miasta Rybnika, między innymi  na parki, zieleńce i skwery oraz zwiedzenie Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych.
Wycieczka zawodoznawcza przybliżyła jej uczestnikom rodzaje czynności na różnych stanowiskach pracy, pokazała jak pożyteczną i piękną pracą jest zawód ogrodnika. Uświadomiła uczniom jakie prace ogrodnicze wykonywane są podczas całego roku.
Dziękujemy Kierownictwu zakładu za umożliwienie naszym uczniom zwiedzenia zakładu.
Dziękujemy Pani Wiesławie Wójcikowskiej, która wykazała pełen profesjonalizm w kontaktach z naszą młodzieżą, w przystępny sposób przekazując informacje.