Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/21

Drodzy Rodzice, z zakupem podręczników proszę się wstrzymać do konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w pierwszym tygodniu nauki.

Jeżeli dla danego przedmiotu nie został wpisany podręcznik, to znaczy, że taki podręcznik nie będzie na lekcjach wymagany, a nauczyciel przygotowuje dla uczniów materiały we własnym zakresie.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną podane przez wychowawcę na początku roku szkolnego i zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Lista podręczników zostanie stworzona i udostępniona w pierwszym tygodniu września.

Informacja dotycząca wyprawki szkolnej:

Kwota dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych szkół:

Szkoła przysposabiająca – do 225zł;

Szkoła branżowa I i II stopnia – do 390 zł;

liceum ogólnokształcące – do 445zł.

Wnioski uczniowie dostaną jeszcze w tym tygodniu, trzeba je oddać do 18 września. Przekażcie, że jeżeli kupują jakieś książki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe to muszą brać faktury, rachunki lub paragony żeby mogli dostać zwrot.

Procedury organizacji pracy w ZS nr 6 w Rybniku od 1 września 2020 tj. okresie pandemii Covid-19

Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie zgłaszają się do badania temperatury i dezynfekcję ustawiając się w kolejce z zachowaniem dystansu, następnie przechodzą pod swoją klasę.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z uczniem,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6. Zapewniona jest szybka i skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia – telefoniczna oraz przez dziennik elektroniczny

7. Przy wejściu do szkoły pracownicy dysponują 2 termometrami bezdotykowymi i dokonują pomiaru temperatury osób wchodzących przy drzwiach głównych oraz bocznych. Dezynfekcja tych termometrów następuje po każdej grupie wchodzących.

W przypadku gdy temperatura ciała wynosi 38,0 st i więcej pracownik nie podejmuje pracy a uczeń jest umieszczany jest w izolatorium, rodzice/opiekunowie ucznia powiadamiani są o konieczności zabrania ucznia do domu

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia będącego na lekcji objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( własny środek transportu) – izolatorium znajduje się przed wejściem do szkoły przy drzwiach głównych – sala nr. 5

9. W przypadku potwierdzonego, pozytywnego wyniku na Covid – 19 u ucznia lub pracownika szkoły, dyrektor szkoły może wprowadzić zdalne nauczanie dla części lub wszystkich uczniów szkoły. Decyzja taka może być podjęta po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz sanepidem

10. Nauczyciele wszystkich klas: SSPdP, BS1st, BS2st oraz LO sprawują opiekę nad uczniami także w czasie przerw i przekazują uczniów kolejnemu nauczycielowi przed dzwonkiem na następną lekcję – uczniowie nie wychodzą samodzielnie na korytarz.

11. Wprowadzam zasadę, aby uczniowie maksymalnie dużo lekcji przebywali w jednej sali, a nauczyciele różnych przedmiotów przychodzili na zajęcia do tej klasy.

12. W czasie przerwy nauczyciel zobowiązany jest wywietrzyć klasę oraz zdezynfekować stoliki przy których siedzieli uczniowie jeśli po przerwie do klasy przychodzą inni uczniowie (w każdej klasie znajdują się spryskiwacze ze środkami do dezynfekcji).

13. Uczniowie i pracownicy szkoły w klasie oraz innych pomieszczeniach szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu – 1,5 m

14. Na korytarzach oraz zajęciach praktyki zawodowej i przysposobienia do pracy, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, obowiązuje nas zakrywanie nosa i ust.

15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie dezynfekowaćsą usunięte lub jest uniemożliwiony do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć nauczyciel po każdorazowym użyciu musi dezynfekować.

16. Uczeń może posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku szkolnym, w torbie/plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

18. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczeniu podlega stosowanie tych ćwiczeń i gier kontaktowych

20. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż

21. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole oraz w czasie zajęć przysposobienia do pracy jest czyszczony lub dezynfekowany – za czynności te odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.

22. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami na ich ostatniej lekcji zobowiązany jest zejść uczniami do szatni i przekazać ich do busa lub do wyznaczonego miejsca opieki (biblioteka lub świetlica).

23. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

24. Szafki uczniów pracownicy szkoły dezynfekują codziennie po zajęciach

25. Zasady pracy biblioteki i świetlicy określają załącznik 1 i 2

26. Podczas wsiadania do busa szkolnego mierzona będzie uczniom temperatura ciała – uczniowie z temperaturą 37,2 st i więcej nie są zabierani do szkoły.

27. Wprowadzam zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. Tj. korytarz na parterze, sekretariat szkoły lub pokój nauczycielski (dotyczy indywidualnych rozmów z rodzicem/opiekunem)

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Stosowany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Arkusz monitoringu codziennych czynności porządkowych znajduje się na drzwiach każdego pomieszczenia, osoba dokonująca w danym dniu prac porządkowych potwierdza ich wykonanie podpisując się na arkuszu.

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

6. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Gastronomia

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonym (stołówka szkolna) zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Stosuje się zmianowe wydawanie posiłków oraz spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy wydawaniu posiłków stosowne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

2. Od dostawców cateringu należy wymagane jest stosowanie pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,)

3. Jest wyznaczone i przygotowane(m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

– Pracownicy szkoływ przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

– W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

– Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

– W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . Zostanie również ustalona listy osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i one również będą stosowały się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

4. Zapewnienie uczniom bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Ubezpieczenie 2020/21

Szanowni Rodzice,

W tym roku szkolnym Rada Rodziców ani Szkoła nie pośredniczą i nie organizują w ubezpieczenia grupowego dla uczniów. Nie będzie również organizowanych zebrań w tej sprawie.
Jednak kierując się bezpieczeństwem uczniów rekomendujemy Rodzicom indywidualne ubezpieczanie uczniów.
Przekazuję ofertę Generali Bezpieczny.pl, z której w ostatnich latach korzystacie.
Każdy Rodzic samodzielnie dokonuje zakupu online na stronie:
– dzieci szkolne – www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20093
– dzieci przedszkolne – już od 4 mca życia: www.bezpieczny/przedszkole/20093
Dzięki temu sami możecie wybrać jeden z wariantów ubezpieczenia. Tak więc Rodzic sam ubezpiecza dziecko,w zakresach i sumach ubezpieczenia, które uzna za odpowiednie.
Warianty mają identyczny zakres, ale im wyższy wariant, tym wyższa suma ubezpieczenia i wyższe świadczenia są wypłacane w przypadku jakiegoś zdarzenia.
Na jednej polisie można ubezpieczyć więcej dzieci, np. rodzeństwo, nawet jeśli nie jest uczniem naszej szkoły.
Rada Rodziców ani dyrekcja nie pośredniczy w organizacji ubezpieczenia, a jedynie rozsyła informację i link do zakupu. Cała transakcja odbywa się bezpośrednio na lini RODZIC – Bezpieczny.pl Generali
Dlatego proszę wejść w ten link: www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20093 lub www.bezpieczny.pl/przedszkole/20093

Wszelkiej pomocy technicznej oraz odpowiedzi na pytania, udziela nasz Opiekun ubezpieczenia:
Damian Grzegorzyca
Opiekun Generali Bezpieczny.pl/20093
kom.533761234
email: dgrzegorzyca@bezpieczny.pl
www.grzegorzyca.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września (wtorek) według poniższego harmonogramu:

9:00 – klasy 2 i 3 szkoły branżowej I stopnia, klasa 1 szkoły branżowej II stopnia, klasy 2 LO

10:00 – klasy 2 i 3 szkoły przysposabiającej do pracy

11:00 – wszystkie klasy 1

Do zobaczenia😊