Medale na VII Regionalnych Zawodach Kajakowych Olimpiad Specjalnych

 

Piękna, słoneczna pogoda oraz umiarkowany wiatr towarzyszył w czwartek 20 czerwca XIII edycji Regionalnych Regat Żeglarskich oraz VII Regionalnych Zawodów Kajakowych Olimpiad Specjalnych. Imprezie odbywającej się  w ośrodku żeglarskim „Pod żaglami” w Rybniku Chwałęcicach patronował prezydent Rybnika  Adam Fudali, którego reprezentowała zastępca prezydenta miasta Joanna Kryszczyszyn. 

Gospodarzem zawodów organizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta, był Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk”. Zmagania sportowe niepełnosprawnych zawodników poprzedziło wciągnięcie flagi olimpiad specjalnych na maszt, któremu towarzyszyło odegranie hymnu i złożenie ślubowania. Na wodę wypłynęło kilka żaglówek oraz kajaków.

 

     

Młodzi sportowcy duchu fair play rywalizowali o cenne sekundy i punkty. Naszą szkołę reprezentował Marek Cisoń, który w zawodach kajakowych zdobył dwa srebrne medale a raz był czwarty. Gratulujemy Markowi dzielnej postawy. Sportowemu współzawodnictwu towarzyszył festyn integracyjny z licznymi atrakcjami.

 

     

 

Jedną z propozycji był konkurs piosenkarski w którym wystąpił inny uczeń Zespołu Szkól nr 6 Kamil Jakubowski. 

 

 

Podsumowanie warsztatów integracyjnych

 

W dniu 15 maja w naszej szkole odbyły się pierwsze zajęcia, z cyklu warsztatów terapeutyczno- integracyjnych, skierowanych do uczniów naszej placówki oraz uczniów innych szkół specjalnych ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi. 

O całym cyklu można było przeczytać w kolejnych relacjach. Dnia 13 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia z tego cyklu. Przypominamy, że ich realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku  – DLA DOBRA środków finansowych z funduszy europejskich przeznaczonych na działalność na rzecz  osób niepełnosprawnych, w ramach promowania twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych.

     

Na ostatnich zajęciach uczestnicy warsztatów brali udział w zabawach ruchowych, w których wykorzystano elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Jak dobrze się przy tym bawili można zobaczyć w naszej fotorelacji. Zajęcia przygotowała i poprowadziła Pani Kamila Karwot. Po zajęciach tradycyjnie już czekał poczęstunek przygotowany przez Panią Aleksandrę Ochojską –Paluch.

     

W tym dniu zorganizowana została również wystawa prac uczestników, którzy następnie otrzymali wszystkie prace, wykonane w czasie całego cyklu spotkań. Podsumowaniem spotkania było uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów.

 

   

 

W projekcie warsztatów założono, że przyczynią się one do ukazania uczniom różnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań. Wszystko to, zdaniem twórców projektu, miało pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie oraz przyczynić się do osiągnięcia zaradności i niezależności na miarę możliwości każdego uczestnika. Zajęcia dały młodzieży możliwość przeżyć wewnętrznych i uczestnictwa w procesie twórczym.
Działania podejmowane w ramach projektu miały również przyczynić się do promowania szkoły w środowisku lokalnym oraz zwiększenia atrakcyjności jej oferty pozalekcyjnej. Obok tych wszystkich wymiernych korzyści uczestnicy zajęć skorzystali również zawiązując przyjaźnie, które z zajęć na zajęcia były mocniejsze i przysparzały powodów do radości uczniom a nauczycielom satysfakcji ze stworzenia warunków do poznanie się i współpracy młodzieży z różnych placówek.
Przed nami podsumowanie całych warsztatów oraz przygotowanie ich dokumentacji.  Mamy nadzieję , że to nie ostatnie warsztaty zorganizowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 6. Nowy rok szkolny z pewnością przyniesie nowe pomysły.

Wyprawka szkolna 2013

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych:

zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Uczniowie naszej szkoły mogą otrzymać dofinansowanie bez względu na dochód – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski do pobrania tutaj, u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

Lista podręczników szkolnych na stronie internetowej szkoły.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

 

– dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 do kwoty 225zł

 – z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym gimnazjum
(niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

 do kwoty 225zł

 – z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym gimnazjum
(korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770zł

 do kwoty 770zł

 – dla uczniów niepełnosprawnych z lekkim upośledzeniem umysłowym – gimnazjum (niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)
Uczniowie naszej szkoły mogą otrzymać dofinansowanie bez względu na dochód – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 do kwoty 350zł

 – dla uczniów niepełnosprawnych z lekkim upośledzeniem umysłowym gimnazjum, (korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607zł

 do kwoty 607zł
 – dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej do kwoty 390 zł 

EKO-TRATWY NA RYBNICKIM ZALEWIE

W piątek 14 czerwca nad rybnickim zalewem zorganizowano regaty, w których uczestniczyły 2 osobowe załogi reprezentujące wszystkie rybnickie szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie ścigali się na tratwach wykonanych z butelek plastikowych typu PET. Przedsięwzięcie, któremu patronował Prezydent Rybnika miało w swym założeniu zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto sportowe współzawodnictwo w duchu fair play wpisało się w tegoroczną edycję Dni Rybnika oraz w promocję nowych zasad wywozu śmieci, które zaczną obowiązywać od 1 lipca.
Każda szkoła w oparciu o zbiórkę plastikowych butelek musiała we własnym zakresie wybudować tratwę z 250 butelek. Już na miejscu tzn. w Ośrodku Kotwica zapoznano uczestników z zasadni bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz dokonano uroczystego wodowania tratw.
Uczniowie reprezentujący Zespó

 

” JEDNA PACZKA, JEDNA SZKOŁA, JEDNO MIASTO” festyn w ramach konkursu „Szkoła partycypacji”

Na początku czerwca pod hasłem „Jedna paczka, jedna szkoła, jedno miasto” w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Boguszowicach przy ul. Małachowskiego odbył się festyn integracyjny, któremu towarzyszyły występy artystyczne oraz liczne konkursy sprawnościowe z nagrodami.

Wyjątkowo kapryśna tego dnia pogoda nie była w stanie pokrzyżować planów organizatorom. Zamiast w plenerze przedsięwzięcie zorganizowano w budynku szkolnym. W spotkaniu poza zaproszonymi gośćmi udział wzięli przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół w tym Gimnazjum nr 7 z oddziałami Integracyjnymi oraz klubu 17 z Rybnika. Zespół Szkół nr 6 odwiedzili tego dnia przedstawiciele szkoły z Hlucina z Czech.

W związku ze społeczną kampanią dotyczącą bezpieczeństwa w programie spotkania znalazła się prezentacja akcji PKP pt. „Bezpieczny przejazd-zatrzymaj się i żyj”, którą zaprezentowali funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei.

W programie festynu znalazły się ponadto gry i zabawy zręcznościowe w tym takie konkurencje jak; skoki na skakance na czas, przechodzenie przez obręcz. Tutaj również każdy uczestnik miał na wykonanie zadania 1 minutę. Uczestnicy skakali z miejsca oraz mieli do wykonania zestaw obowiązkowych ćwiczeń w szkolnej siłowni. Suma punktów zdobyta w poszczególnych konkurencjach składała się na wynik końcowy.

W artystycznej części festynu były m.in. popisy taneczne w wykonaniu zespołu Miraż z Wodzisławia Śląskiego. Przed publicznością wystąpił także zespół RSM SQUAD z Rybnika oraz Kornelia i Leszek Filec z pokaźną dawką swoich największych śląskich szlagierów.

Spotkanie uświetniły dziewczęta z liceum plastycznego w Wodzisławiu Śląskim, które malowały uczestnikom tatuaże. Festyn zakończyło rozdanie nagród i dyplomów oraz zabawa taneczna z udziałem clowna Dyzia. Dyrektor placówki podziękowała artystom, darczyńcom oraz osobom, które przyczyniały się do sprawnego zorganizowania festynu.

Warto przypomnieć, iż realizacja festynu była efektem konkursu „Szkoła partycypacji” zainicjowanego przez  Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. Zamysłem konkursu było pobudzenie całej społeczności szkolnej w tym również rodziców uczniów do czynnego udziału  w życiu szkoły. Jednym ze zwycięskich projektów, które otrzymały finansowe wsparcie była organizacja festynu integracyjnego.