Stypendium szkolne 2015

O stypendium można się ubiegać z udokumentowanym dochodem do 514,00 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 – j.t.) za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej   finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

   
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej
1 ha przeliczeniowego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:

 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł; ;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2014 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
 • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny.
 • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł, wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

Bardzo ważne jest aby w treści oświadczenia była zawarta klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wzór nowego oświadczenia znajduje się w załącznikach – proszę go stosować.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie Rybnika.

 • Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia);
 • dyrektora szkoły (w takim przypadku należy we wniosku wpisać imię i nazwisko dyrektora oraz adres szkoły).

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę.
Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników, używanego sprzętu komputerowego lub instrumentów muzycznych. W sytuacji kupna od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży (umowy w załączeniu).

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego, należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany tylko w naprawdę wyjątkowych okolicznościach gdy wystąpi w rodzinie np. pożar, powódź, klęska żywiołowa lub śmierć rodziców. Każdy przypadek proszę omówić ze mną telefonicznie. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego prześlę Państwu w razie potrzeby.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Uchwała nr 625/XXXVIII/2005 z dnia 19 października 2005 r. Rady Miasta Rybnika.

DOKUMENTY DO POBRANIA U PEDAGOGA SZKOLNEGO.

 

Srebro na Olimpiadzie w Los Angeles

Andrzej uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy był jednym z 87 reprezentantów naszego kraju. Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonała Michael Obama zaś w ceremonię otwarcia uświetnił występ Stivie Wondera. To było prawdziwe święto sportu za Oceanem. Polska zdobyła podczas Igrzysk łącznie 67 medali.

Andrzej Motyka jest uczniem, którego sukcesy sportowe i zachowanie mogą być wzorem dla innych. Jest zdyscyplinowany, pilny i solidny w wykonywaniu powierzonych zadań. Andrzej ma wzorowe zachowanie i jest lubiany przez kolegów.  Bierze aktywny udział w Olimpiadach Specjalnych – Polska, wyjątkowe sukcesy osiąga w zawodach pływackich. Warto podkreślić, iż podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy w ubiegłym roku w pływaniu na dystansie 25m stylem dowolnym zajął I miejsce. Podczas XXII Regionalnego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych wywalczył II miejsce. Andrzej Motyka jest tegorocznym laureatem Rybnickiego Prymusa, a srebrny medal na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad w Stanach Zjednoczonych jest jego największym sportowym sukcesem. Serdecznie gratulujemy.