Warsztaty taneczne

W dniach 13-17 września uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku brali udział w warsztatach zorganizowane przez Stowarzyszenie Artbale w ramach projektu ” …w kręgu tańca 2021″ w Ośrodku Charytatywno Szkoleniowym CARITAS Popowo-Letniskio. Projekt finansowany był przez PEFRON. Transport finansowany przez Fundacja Elektrowni Rybnik.

Spotkanie z rodzicami

W Zespole Szkół nr 6 we wtorek 2 września odbyło się spotkanie z rodzicami. Gości powitała dyrektor placówki Grażyna Adamczyk. W trakcie spotkania wiele miejsca poświęcono organizacji pracy szkoły. Omówiono m.in. kwestię szczepień młodzieży szkolnej. Nie zabrakło również miejsca na omówienie ważniejszych wydarzeń z życia szkoły wpisujących się np. w obchody rocznic państwowych, działalność sekcji olimpiad specjalnych czy przedsięwzięć o charakterze regionalnym takich jak szkolne jasełka, tydzień regionalny czy Targi Edukacji. Koordynator działań projektowych mówiła o realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zaś prezes Stowarzyszenia „DLA DOBRA” omówiła przedsięwzięcia zrealizowane oraz zaplanowane przez Stowarzyszenie oraz podziękowała za przekazanie 1% odpisu podatkowego na działania statutowe. Podczas spotkania zaprezentowano rodzicom terminarz organizacji w placówce egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Na wniosek przewodniczącej Rady Rodziców, które aktywnie uczestniczy w działania na rzecz placówki rodzice w przeważające większości opowiedzieli się za podniesieniem rocznych składek na Komitet Rodzicielski. Jednym z ostatnich przedsięwzięć współfinansowanych przez Radę Rodziców jest przeprowadzenie remontu pracowni biologicznej. O szeroko pojętej profilaktyce mówiła podczas spotkania szkolna psycholog. Wspomniała także o możliwości otrzymania dofinansowania do podręczników oraz scharakteryzowała program profilaktyczno – wychowawczy. Rodzice otrzymali także folder informacyjny dotyczący szkoły oraz stowarzyszenia. Po spotkaniu na sali gimnastycznej rodzice udali się do klas na spotkania z wychowawcami

Witaj szkoło!

1 września po wakacyjnej przerwie w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku dla ponad 140 uczniów zabrzmiał pierwszy dzwonek. Inauguracja roku szkolnego 2021/22 odbyła się zachowaniem reżimu sanitarnego w dwóch turach. W pierwszej uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich zaś w drugiej młodzież, która dopiero rozpoczyna swoją naukę w ZS nr 6. Pomiędzy dwoma turami w sali gimnastycznej ks. Krzysztof Błotko proboszcz parafii NSPJ w Rybniku-Boguszowicach Starych odprawił mszę świętą. Inauguracja była okazją do uroczystego powitania uczniów oraz prezentacji zasad na jakich będzie się odbywać kształcenie w czasach pandemii. W trakcie spotkania uczniowie, którzy w wakacje uczestniczyli w praktykach zawodowych na otartym rynku pracy otrzymali okolicznościowe dyplomy. Do dokonaniu przydziałów do poszczególnych klas uczniowie udali się jeszcze na krótkie spotkanie ze swoimi wychowawcami. U progu nowego roku szkolnego życzymy uczniom dobrych wyników w nauce.