Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Wyprawka szkolna 2013

23.06.2013

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych:

zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Uczniowie naszej szkoły mogą otrzymać dofinansowanie bez względu na dochód – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski do pobrania tutaj, u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

Lista podręczników szkolnych na stronie internetowej szkoły.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

 

– dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 do kwoty 225zł

 – z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym gimnazjum
(niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

 do kwoty 225zł

 – z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym gimnazjum
(korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770zł

 do kwoty 770zł

 – dla uczniów niepełnosprawnych z lekkim upośledzeniem umysłowym – gimnazjum (niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)
Uczniowie naszej szkoły mogą otrzymać dofinansowanie bez względu na dochód – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 do kwoty 350zł

 – dla uczniów niepełnosprawnych z lekkim upośledzeniem umysłowym gimnazjum, (korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607zł

 do kwoty 607zł
 – dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej do kwoty 390 zł