Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

“ICT Based Classes”w Paryżu

26.02.2024

Szkolenie w Paryżu odbywało się w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Mobilność edukacyjna” i przeprowadzone było przez Anatolia Education.

Celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych w zakresie:

 • nowatorskich metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • poznania różnorodnych narzędzi do e-learningu,
 • przygotowania do celowego i efektywnego stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów.

W programie uczestniczyli nauczyciele z Polski, Rumuni oraz Węgier.

W  pierwszych dniach warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemem szkolnictwa we Francji oraz z narzędziami komunikacji cyfrowej wykorzystywanymi przez uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.

Nauczyciele uczestniczyli także w ćwiczeniach integrujących grupę, kształtujących umiejętność komunikacji, uważnego słuchania oraz w nawiązywaniu pozytywnych relacji w grupie.

Kolejne dni kursu poświęcone były pracy z aplikacjami i programami, które zwiększają motywację będącą bodźcem i zachętą do działania w  pracy uczniów i nauczycieli oraz pozwalającymi na realizację postawionych celów min: Tome, Socrative, Trello, Padlet, Gamma, Flipgird i inne.

Omówione zostały także zagrożenia zdrowotne w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego płynące z nadmiernego korzystania z internetu a także sposoby ich niwelowania.

Podsumowaniem szkolenia był udział w grze terenowej z użyciem nowoczesnych technologii.

Na zakończenie, uczestnikom kursu wręczono certyfikaty. Zdobyte doświadczenia i umiejętności nauczyciele wykorzystają do podniesienia jakości pracy szkoły.