Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Obowiązek informacyjny RODO

1.03.2020

1.Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 6 w Rybniku , NIP 642-31-47-937, z siedzibą

w Rybniku 44-251 ul. Stanisława Małachowskiego 145

Dane kontaktowe Administratora:

–       adres korespondencyjny: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku 44-251 ul. Stanisława Małachowskiego 145

–       adres poczty elektronicznej: zs6@miastorybnik.pl

–       numer telefonu: 32 4577098( Tel/fax) 32 4576101

– adres strony internetowej: https://zs6rybnik.pl

W Zespole Szkół nr 6 został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: zs6@miastorybnik.pl, adres korespondencyjny jest tożsamy z danymi kontaktowymi Administratora.

2.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ZS6 w Rybniku?

Dane osobowe uzyskane od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji i przy zawieraniu umów oraz od pracowników w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

–       do procesu rekrutacji,

–       zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie trwania zatrudnienia w ZS6 w Rybniku

–       kontaktowania się z w celach związanych ze świadczeniem pracy

–       przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Cywilnego oraz może być nią zgoda osoby, której dane dotyczą.

3.Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych w Zespole Szkółnr 6 w Rybniku w celu zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.),Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Konsekwencją niepodania danych wskazanych w kodeksie pracy jest wstrzymanie postępowania rekrutacyjnego.

4.Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Dane związane ze stosunkiem pracy będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach Kodeksy Pracy i będą archiwizowane przez 50 lat.

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

5.Jakie masz uprawnienia wobec Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w zakresie przetwarzanych danych?

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za podstawie zgody przed jej cofnięcie

6.Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym wykonując obowiązek prawny wynikający z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.).

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.