Sprawozdanie z kursu „ICT in my Classroom”


Miejsce: PRIMERA COURSES Fostering changes, Rimska cesta 6, Ljubljana, Słowenia
Projekt: Erasmus +, nr:2023-1-PL01-KA121-VET-000112496
Uczestnicy: nauczyciele ZS nr 6 w Rybniku: Ewelina Tomala, Jadwiga Brzezinka, Agnieszka Miłoś, Marek Matuła.
W dniach 08-13.04.2024 roku grupa czterech nauczycieli ZS nr 6 w Rybniku uczestniczyła w ramach programu Erasmus+ w tygodniowym kursie: „ICT in my Classroom”. Głównym celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczycieli przysposobienia do pracy poprzez udział w kursie kadry w następującym zakresie:

  • nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • skutecznych narzędzi do prowadzenia edukacji na odległość stosowanych w szkołach
    europejskich.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez szkołę “PRIMERA COURSES Fostering changes”, uczestnikami kursu było łącznie 6 nauczycieli — z Polski, Hiszpanii oraz Chorwacji. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-14:00, każdy dzień składał się z kilku bloków, podzielonych krótkimi przerwami. Prowadzone były całkowicie w języku angielskim.
Kurs rozpoczął się prezentacją Słowenii, a w szczególności stolicy- miasta Ljubljana.
Następnie przeprowadzono zabawy integracyjne, aby lepiej poznać grupę. Przedstawiciele placówek z poszczególnych państw zaprezentowali swoje szkoły,przedstawili siebie i pełnione w szkole funkcje. Prowadząca szkolenie przedstawiła harmonogram zajęć oraz cele tygodniowego szkolenia. Podczas szkolenia zostaliśmy zapoznani z różnymi narzędziami ICT, które można wykorzystać w czasie prowadzenia zajęć, a które uatrakcyjniają proces edukacyjny, przynosząc wymierne efekty. Prowadząca zaprezentowała następujące aplikacje:

➔ Trello
➔ Wakelet
➔ Canva
➔ Genially
➔ Padlet
➔ Classroom
➔ Actionbound
Współczesna edukacja wymaga od nauczycieli podążania za nowymi technologiami, wdrażania ich i dostosowywania do własnego warsztatu pracy, zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami uczniów. Szkoleniowiec wielokrotnie podkreślała, że telefon komórkowy stał się podstawowym narzędziem pracy i zdobywania wiedzy, więc ze wszystkich aplikacji można skorzystać w wersji komputerowej, jak również w wersji na telefon. Kursanci trenowali wykorzystanie aplikacji i ich możliwości, które mogą zastosować w trakcie prowadzenia zajęć z młodzieżą.
Zajęcia były prowadzone metodą pracy grupowej oraz w parach mieszanych, aby trenować umiejętności interpersonalne oraz językowe. Grupy realizowały przydzielone na dany dzień zadania, wykorzystując ww. narzędzia, w określonym przez prowadzącego czasie, np.: praca metodą stacji zadaniowych, wyszukiwanie informacji ze wskazanych źródeł, projektowanie pocztówek, plakatów, kolaży w aplikacji Canva, tworzenie fake newsów w generatorze breakyourownnews.com, opracowywanie scenariuszy do stworzonej wcześniej historii oraz odgrywanie scenek tematycznych.
Jednym z zadań było stworzenie miejskiej gry terenowej w aplikacji mobilnej Actionbound, dzięki której mogliśmy zwiedzić najciekawsze miejsca stolicy oraz wykonać przydzielone zadania, m.in: wyszukać informacji na temat architektury, kultury, sztuki, historii, stotografować wskazane obiekty, kierować się nawigacją.
Ważnym elementem szkolenia była prelekcja dot. bezpiecznego korzystania ze stron internetowych oraz zagrożeń płynących z nadużywania Internetu. Otrzymaliśmy wskazówki, w jaki sposób uczulać, uświadamiać, przestrzegać uczniów przed nieroztropnym korzystaniem z zasobów sieci, wskazywać, jakie konsekwencje wynikają z otwierania linków pochodzących z niesprawdzonych źródeł.
Każde zajęcia kończyły się wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez uczestników oraz wypisywaniem krótkich, szybkich feedbacków, pisanych na kolorowych karteczkach, umieszczanych w różnych częściach sali szkoleniowej.
Szkolenie podsumowano rozmową na temat aplikacji, jakie poznano przez cały kurs, wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych i otrzymaniem certyfikatów.
Kurs „ICT in my Classroom” okazał się cennym doświadczeniem, umożliwił nabycie nowych
kompetencji i poznanie narzędzi w celu wykorzystania ich podczas lekcji. Każdy z uczestników podczas szkolenia mógł znaleźć coś dla siebie i wykorzystać to w odniesieniu do swojej lekcji. Dzięki pracy w grupie nawiązano nowe znajomości, wymieniono się doświadczeniem. W trakcie szkolenia panowała przyjazna atmosfera, co także przyczyniło się do podniesienia efektywności naszej pracy. Wszystkie te doświadczenia i umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku.

Wyjazd do Turcji w ramach projektu Erasmus+ „Special Colors of Life”

W dniach 5-9 marca 2024 roku grupa nauczycieli naszej szkoły miała przyjemność uczestniczyć w pierwszej mobilności w ramach projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna pt. „Special Colors of Life”. Wyjazd ten był jednym z planowanych etapów naszej współpracy z szkołami z Rumunii, Grecji, Portugalii i Turcji.

Podczas pobytu w Turcji nasi nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szkolnictwa tego kraju. Uczestniczyli także w interesujących warsztatach, podczas których dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie włączania osób o różnorodnych potrzebach edukacyjnych w życie społeczne oraz wspierania ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Jednym z kluczowych punktów programu było odwiedzenie Urzędu Pracy, gdzie nasi nauczyciele poznali etapy wsparcia oferowanego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo, mieli okazję odwiedzić restaurację, która zatrudnia osoby o różnorodnych potrzebach, co stanowiło inspirujący przykład integracji społecznej.

Nie zabrakło także czasu na poznanie kultury, zwiedzanie zabytków oraz degustację tradycyjnych potraw tureckich.

Kolejne spotkanie w ramach projektu Erasmus+ odbędzie się już w czerwcu w Grecji, gdzie będziemy kontynuować naszą wymianę doświadczeń i poszukiwać nowych sposobów wsparcia edukacyjnego.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie oraz aktywny udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

“ICT Based Classes”w Paryżu

Szkolenie w Paryżu odbywało się w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Mobilność edukacyjna” i przeprowadzone było przez Anatolia Education.

Celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych w zakresie:

  • nowatorskich metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • poznania różnorodnych narzędzi do e-learningu,
  • przygotowania do celowego i efektywnego stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów.

W programie uczestniczyli nauczyciele z Polski, Rumuni oraz Węgier.

W  pierwszych dniach warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemem szkolnictwa we Francji oraz z narzędziami komunikacji cyfrowej wykorzystywanymi przez uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.

Nauczyciele uczestniczyli także w ćwiczeniach integrujących grupę, kształtujących umiejętność komunikacji, uważnego słuchania oraz w nawiązywaniu pozytywnych relacji w grupie.

Kolejne dni kursu poświęcone były pracy z aplikacjami i programami, które zwiększają motywację będącą bodźcem i zachętą do działania w  pracy uczniów i nauczycieli oraz pozwalającymi na realizację postawionych celów min: Tome, Socrative, Trello, Padlet, Gamma, Flipgird i inne.

Omówione zostały także zagrożenia zdrowotne w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego płynące z nadmiernego korzystania z internetu a także sposoby ich niwelowania.

Podsumowaniem szkolenia był udział w grze terenowej z użyciem nowoczesnych technologii.

Na zakończenie, uczestnikom kursu wręczono certyfikaty. Zdobyte doświadczenia i umiejętności nauczyciele wykorzystają do podniesienia jakości pracy szkoły.

Wizyta w Szkole Specjalnej w Hiszpanii

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku realizuje projekt Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach zaplanowanej mobilności w dniach 19 do 23 lutego 2024 odbyła się wizyta w Specjalnej Szkole w Calatayud w Hiszpanii. Ta mobilność była przeznaczona dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w kształceniu zawodowym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich możliwości zatrudnienia, oraz omówienie i podział działań do realizacji. Podczas wizyty w szkole w Hiszpanii placówkę rybnicką reprezentowali nauczyciele: Danuta Sobik, Sonia Krupa, Iwona Kajdana-Świtaj i Adrian Paluch. W trakcie wizyty nauczyciele poznali szkołę i zgłębili zasady jej funkcjonowania, mieli okazję przypatrzeć się specyfice pracy w placówce, biorąc udział w szeregu zajęć z kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z ogrodnictwa prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów zawodowych, a dokładnie: rozsad, zasiew, flancowanie, rodzaje roślin hodowanych w szkole, metody kształcenia zawodowego z ogrodnictwa, sposób ich dystrybucji, działania ekologiczne.
Nauczyciele przedstawili swoją szkołę, jej specyfikę, miasto i kraj, używając różnych technik multimedialnych. Poruszono też kwestie komunikacji i upowszechniania efektów projektu. W kolejnych dniach wizyty omówiono zasady organizacji kształcenia zawodowego w Hiszpanii, stosowanych metod na lekcjach przysposabiających do pracy, głównie z tematyki ogrodniczej. Nauczyciele z Polski zwiedzili również historyczną część miasteczka Calatayud w regionie Aragonia, Saragossę oraz Barcelonę. W ostatni dzień wizyty rozdano certyfikaty.

Pierwsze spotkanie projektowe w Wilnie

W dniu 26.01.2024r. nauczycielki, które wróciły z pierwszego spotkania projektowego które odbyło się w Wilnie w ramach projektu Erasmus +The Fun Factor : Gamification for Inclusive Education 2023-LT01-KA220-SCH-000151144, przedstawiły sprawozdanie oraz prezentację dla pozostałych nauczycieli. Przedstawiły partnerów projektu którymi są : Klaipedos Litorinos mokykla – Litwa, Global Education Center B.V. – Holandia, Asociacija IVAIGO – Litwa, Kocatürk Danismanlik Özel Egitim Hizmetleri Turizm ve Proje Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi -Turcja. Przedstawiły również główne cele projektu : rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, stworzenie programu nauczania opartego na idei gamifikacji, utworzenie platformy szkoleniowej z zadaniami edukacyjnymi wykorzystującymi elementy gier, a także oczekiwane rezultaty : 1. Opracowanie zgamifikowanego programu nauczania przeznaczonego dla sektora edukacji specjalnej, stworzenie bardziej angażującego i efektywnego środowiska uczenia się. 2. Utworzenie internetowej platformy edukacyjnej umożliwiającej łatwy dostęp do programu nauczania wykorzystującego elementy grywalizacji. 3. Zwiększenie zainteresowania i motywacji wśród uczniów z SPE, co sprawi, że zajęcia będą przyjemniejsze 4. Wzmocnienie pozycji nauczycieli szkół specjalnych poprzez dodatkowe zasoby edukacyjne, co pozwali lepiej odpowiadać na potrzeby uczniów. 5. Dostosowanie i udoskonalenie podejścia edukacyjnego w kształceniu specjalnym w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i postęp w tej dziedzinie. Wizyta w Wilnie okazała się bardzo owocna gdyż ustalono wiele kluczowych kwestii dla projektu m.in. 1.Rozdzielenie obowiązków uczestników projektu 2. Utworzenie kont w mediach społecznościowych 3. Stworzenie formularza badającego potrzeby nauczycieli i uczniów w zakresie gamifikacji 4. Ustalenie terminu spotkania w naszej placówce na 21 październik 2024. 5. Ustalenie następnego spotkania roboczego w kwietniu 2024r. 6. Ustalenie form promowania projektu. Pozostali nauczyciele z zainteresowaniem zobaczyli prezentację oraz pozytywnie odnieśli się do celów i założeń projektu. Mieli również okazję posmakować tradycyjnych litewskich przysmaków.